cover20141103      cover20141020

-การบริการผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้า-ผลการสำรวจโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไปในประเทศไทย

-การเปรียบเทียบการแปลผลตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา ระหว่างบุคลากรที่ผ่านการอบรม และจักษุแพทย์

 


 

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ประจำปี 2554

  ข้อมูลบุคลากรและครุภัณฑ์เพื่อการบริหารจัดการเชิงระบบในการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา

                 - ข้อมูลปี 2555 รายเขต
                 - ข้อมูลปี 2555ครบทุกจังหวัด
                 - รายชื่อบริษัทที่จำหน่ายกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาและเครื่องเลเซอร์ด้านจอประสาทตา
                 - การบริหารจัดการเชิงระบบเพื่อการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตาระดับจังหวัด

Copyright 2011 ผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ - สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์. Institute of Medical Research and Technology Assessment
Joomla template by Wordpress Themes Free